Rice

24 oktober 2018

Akash Basmati Rice ( 20 kg. )

Akash Basmati Rice ( 20 kg. )
24 oktober 2018

India Gate Basmati Rice ( 20 kg. )

India Gate Basmati Rice ( 20 kg. )
24 oktober 2018

Laila Extra Long Grain Rice 20 kg.

Laila Extra Long Grain Rice 20 kg.
24 oktober 2018

Tropic Golden Silla Basmati Rice 5 kg.

Tropic Golden Silla Basmati Rice 5 kg.
24 oktober 2018

Heera Sona Masoori Rice ( 5 x 2 kg )

Heera Sona Masoori Rice ( 5 x 2 kg )
24 oktober 2018

Akash Basmati Rice ( 8 x 1 kg. )

Akash Basmati Rice ( 8 x 1 kg. )
24 oktober 2018

Green Dragon Pandan Rijs ( 20 kg )

Green Dragon Pandan Rijs ( 20 kg )
24 oktober 2018

Laila Extra Long Grain Rice 5 kg.

Laila Extra Long Grain Rice 5 kg.
24 oktober 2018

XO.Pandanrijs ( 20 x 1 kg )

XO.Pandanrijs ( 20 x 1 kg )