Rijst

14 november 2018

Akash Basmati Rice ( 8 x 1 kg. )

Akash Basmati Rice ( 8 x 1 kg. )
14 november 2018

Green Dragon Pandan Rijs ( 20 kg )

Green Dragon Pandan Rijs ( 20 kg )
14 november 2018

Laila Extra Long Grain Rice 5 kg.

Laila Extra Long Grain Rice 5 kg.
14 november 2018

XO.Pandanrijs ( 20 x 1 kg )

XO.Pandanrijs ( 20 x 1 kg )
14 november 2018

Heera Sona Masoori Rice ( 4 x 5 kg )

Heera Sona Masoori Rice ( 4 x 5 kg )
14 november 2018

Akash Basmati Rice ( 10 kg. )

Akash Basmati Rice ( 10 kg. )
14 november 2018

Green Dragon Pandan Rijs ( 10 kg )

Green Dragon Pandan Rijs ( 10 kg )
14 november 2018

Surya Basmati Rice [1121] ( 20 kg.)

Surya Basmati Rice [1121] ( 20 kg.)
14 november 2018

XO.Pandanrijs ( 2 x 10 kg )

XO.Pandanrijs ( 2 x 10 kg )